مساحت فضای سبز اکولوژیک (هکتار)

مساحت فضای سبز دراختیار شهرداری (هکتار)

سرانه فضای سبز اکولوژیک (مترمربع به ازای هر نفر)

درخت و درختچه (اصله)