تعریف
- مادی به نهرهاي منشعب ازرودخانه زاينده رود گفته مي شود. 
- در جغرافياي اصفهان: «مادي به لفظ فرس قديم ممر و مجراي آبي را گويند که از رودخانه کوچک تر و از نهر بزرگ تر باشد...»
- در واقع مادي  ها همانند قنات ها شاهکار تفکر انسان کويرنشين هستند. اگر زاينده رود را شاهرگ حياتي اصفهان بدانيم، مادي¬ها شريان¬هايي هستند که از اين شاهرگ منشعب شده و در بطن شهر گسترده¬اند. 

تاریخچه
در خصوص تاریخچه پیدایش مادی ها نظرات متفاوتی وجود دارد که در ادامه برخی از آنها ارائه می گردد؛
- برخی از نظرات مبنی بر آن است که طراحی مادی ها مربوط به زمان هخامنشیان می باشد که در طراحی کانالها، قناتها، تونلهای زیرزمینی و سدسازی سرآمد بوده اند. درواقع لشکر داریوش هخامنشی به منظور همزیستی با کشاورزان در تامین آذوقه اقدام به ایجاد این شبکه نموده اند. 
- برخی از نظرات مادی ها را به دوره کیکاوس و برخی دیگر به اردشیر بابکان نسبت داده اند. 
- نظریه جدید مطرح شده در خصوص منشا مادی ها،  نظر بر طبیعی بودن منشا مادی ها می باشد. که در واقع بشر اندکی بر روی آنها کار کرده است.
- بعد از حمله اعراب و شکست لشگر ایران، مادیها تا حدودی از رونق افتاده و بی نظمی بر آنها حاکم شد.
- در اوایل صفویه با درایت شیخ بهایی حق آبه های زنده رود تدوین و اجرایی گردید. 
- پس از دوره صفویه با توسعه کالبدي شهر به سمت جنوب و غرب، به تدريج اراضي زراعي پيرامون شهر کهن و مادي¬ها جزء شهر شدند و کم کم محلات جديد در بستر باغ¬ها و مادي¬ها شکل گرفتند و اين عاملي شد که مادي¬ها با ويژگي¬هاي منظر خود محلات شهر صفوي را به باغ- شهر اصفهان بدل نمایند.
- در واقع می توان گفت به دلیل آنکه اختلاف ارتفاع بستر رودخانه زاینده رود با زمین های مجاور زیاد نبوده، منشعب نمودن نهر از رودخانه امکان پذیر گشت و در دوره های مختلف نهرهاییاز رودخانه منشعب و شبکه مادی ها تکمیل شد. 

ویژگی های منحصر به فرد مادی ها 
- دارای تاریخ وهویت چند هزارساله 
- گسترش شبکه ای همچون شریانهای حیاتی بدن در اغلب مناطق کلان شهر اصفهان
- بی نظیر در ایران و جهان وفراتراز کانالهای آمستردام هلند
- داشتن دانش و خرد مهندسی در طراحی آنها (به گونه ای که هدررفت آب نداشته، سرریز یک مادی بر روی مادی دیگر ریخته ویا به رودخانه زاینده رود برمی گشته است)
- تاثیر بر فرهنگ و زندگی مردم از گذشته تا حال و عجین شدن با زندگی آنها 
- ارزش افزوده ای پنهانی 
- مناسب برای طرحهای مدیریتی کلان و توسعه پایدار در شهر درصورت توجه ویژه به آنها ( بویژه گردشگری، ترافیک، المانهای شهری، فضای سبز، شهرسازی و مدیریت آب و بحران)
  عاملي در جهت شکل دادن به ساختمان¬هاي جديد شهر 
- تبديل نمودن شهر به باغ- شهر
- هدايت توسعه¬هاي جديد کالبدي شهر