- گذشته: مصارفی چون کشاورزی، شستشو، آسیابها، یخچالها ، آب انبارها 

- امروزه:  فضای سبز، دفع آبهای سطحی،محورهای ترافیک محلی، جلوگیری از وقوع سیل و ...
با توجه به مطالعات انجام شده گفت مادي ها در قديم در خارج از محدوده شهر و به منظور تقسيم آب زاينده رود به منظور آبياري مزارع کشاورزي پيرامون شهر احداث شده اند. لذا عملکرد قبلي کليه انهار اصفهان مصرف کشاورزي و آبرساني و تسهيل در روند آبياري مزارع کشاورزي بوده است.
اما با گسترش شهر و تبديل مزارع و باغات به پلاک هاي مسکوني و تجاري به مرور زمان مادي ها در محدوده داخلي شهر قرار گرفتند و نقش آبرساني آنها براي مزارع کشاورزي کمرنگ شد. 
در دهه هاي اخير با توجه به بحران خشکسالي، کمبود آب و خشک شدن زاينده رود و افزايش تکنولوژي و فناوري در سيستم هاي آبياري کشاورزي نقش آبرساني اين ساختارها به کلي از بين رفته است. در حال حاضر اين ساختار ها تنها به عنوان دالان هاي سبز تاريخي شهر اصفهان که بازمانده فرهنگ کهن مي باشند، ايفاي نقش مي نمايند.