امروزه نقش زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و بصري بام هاي سبز در ايجاد زندگي پايدار در شهرهاي متراکم، به صورت جهاني مورد قبول واقع شده است. در کلانشهرهاي کشور ما نيز اخيرا لزوم ايجاد بام سبز از سوي نهادهاي مختلف تاثير گذار بارها مورد تاکيد قرار گرفته است که در اين زمينه تلاش هاي فراواني در شهر هايي چون شيراز، اصفهان،  تهران و ... صورت پذيرفته است. با این وجود هنوز در ساختار اجرایی و آکادمیک کشور،  فقدان يک بسته جامع تحقق پذير در خصوص توسعه بام هاي سبز که همزمان ابعاد مختلف مديريتي، فني و نيز مصالح کارفرمايان  و مالکين را پوشش دهد.
بر اساس تعاريف جهاني، منظور از بام سبز پوشش گياهي است که به صورت ساختاري به سازه متصل شده است. به عبارت ديگر بام هاي سبز، فضاهايي پوشيده از پوشش گياهي است که از نظر ساختاري به سازه هاي مصنوعي متصل است به گونه اي که اطراف آن مي تواند باز يا بسته باشد.  
بام های سبز در واقع باغ هایی هستند که به جای سطح زمین در پشت بام خانه ها ساخته می شوند و امروزه در بیشتر شهرهای پیشرفته و پرجمعیت دنیا که به علت افزایش ساخت و ساز و کاهش سطح زمین با کمبود فضا مواجه می شوند، جایگزین فضای سبز شهری یا همان پارک ها شده اند. 
بام سبز،  بامی است که سطح آن را گیاهان متنوعی پوشانده است و طراحی آن به گونه ای است که مانع نفوذ آب برف یا باران به ساختمان شده و از تجهیزات مکانیکی ساختمانی حفاظت می کند.
محدوديت هاي بام سبز
با توجه به جديد بودن مبجث ايجاد بام هاي سبز، بديهي است که مشکلات فراواني در مسیر احداث و توسعه آنها وجود دارد. اين موضوع به ويژه در خصوص بام هاي سبز فشرده قابل توجه خواهد بود. به طور کلی می توان محدوديت ها و موانع موجود در برابر توسعه بام هاي سبز را در 5 دسته کلي تقسیم بندی نمود که عبارتند از:  
- کمبود دانش و آگاهی
- کمبود مشوق ها و الزامات قانوني
- محدوديت هاي مالي و اقتصادي
- کمبود سطوح مناسب بام
- موضوعات فني و ريسک هاي مرتبط به عدم اطمينان

فواید:

  • استفاده از سطوح غیرقابل استفاده
  • کاهش ترافیک عبوری
  • افزایش ارزش افزوده اراضی
  • بهبود منظر شهری
  • افزایش انگیزه استفاده از آب خاکستری
  • ايجاد سايه و جلوگيري از دريافت و از دست رفتن حرارت خورشيد و كاهش مصرف و هزينه انرژي
  • كاهش هدر رفت آب به وسيله سطح پوشيده از گياه و كاهش هزينه هاي سيستم هاي مديريت آب