اقدامات انجام شده در مورد اصلاح الگوی کشت و کاربرد گونه های مقاوم در فضای سبز شهر اصفهان به شرح زیر می باشد:
1 – تکمیل مطالعات و طرح های پژوهشی جهت معرفی گونه های درخت و درختچه بومی و غیر بومی مقاوم به کم آبی و سازگار با شرایط اقلیمی اصفهان و اطلاعات کاربردی آنها بر اساس نتایج پروژه " بررسی سازگاری گونه های درختی و درختچه ای مختلف نسبت به شرایط اقلیمی اصفهان"  به مناطق  پانزده گانه جهت کاربرد این گونه ها در فضای سبز و اجتناب از کاربرد گونه های دیگر.
2 - هماهنگی بین کمیسیون معاملات خرید درختان و درختچه ها و واحد باغبانی و ارسال لیست خرید به واحد باغبانی قبل از برگزاری استعلام جهت نظارت و بررسی فنی و کارشناسی گونه های مورد درخواست (حذف گونه های با نیاز آبی بالا و جایگزینی گونه ها ی مقاوم).
3 - اصلاح الگوی کاشت با اجرای پروژه "حذف گونه های با نیاز آبی بالا و جایگزینی گونه های مقاوم" در مناطق پانزده گانه که روند اجرایی پروژه شامل بازدید کارشناسی از محل های دارای گونه های پر نیاز، تشکیل کمیته فنی و تعیین محل هایی که جایگزینی گونه های مقاوم باید صورت پذیرد، انتخاب گونه های مقاوم جهت جهت جایگزینی، ابلاغ صورتجلسات مربوطه به مناطق و اجرای مصوبات ارسالی تا پایان سال 98 بوده است. 
*** ضوابط اصلاح الگوی کاشت که در این پروژه مد نظر بوده به شرح ذیل می باشد:
* تدوین برنامه حذف چمن های با نیاز آبی بالا از رفیوژهای کناری و میانی در تعدادی از خیابان ها در مناطق حاشیه و جایگزینی گل های دائمی مقاوم به خشکی در برخی قسمت ها.
* حذف چمن های با نیاز آبی بالا از بدنه شیب دار برخی از آنهار (مادی ها) و جایگزینی چمن های گرمسیری، گیاهان پوششی و پیچ های زینتی مقاوم به خشکی پس از تراز بندی و اجرای سیستم آبیاری قطره ای 
* حذف چمن های با نیاز آبی بالا از بدنه شیب دار برخی از اتوبان ها و جایگزینی گیاهان پوششی خشبی و علفی
* تبدیل باغچه های گل فصل و یکساله با نیاز آبی بالا و دوره گلدهی کم به باغچه های گل دائم و جایگزینی گل های دائمی مقاوم به خشکی در بسیاری از پارک های شهری و محلی، میادین، حاشیه اتوبان ها و لچکی های سرچهارراه ها و در نتیجه کاهش کاربرد گل فصل
* برنامه ریزی و پیگیری حذف پرچین برگ نو (Ligustrum ovalifolium) در برخی از رفیوژهایی که دارای درختان مقاوم به خشکی بودند و جایگزینی سایر گونه های پرچین با نیاز آبی کم جهت همسان سازی نیاز آبی درخت و پرچین 
* حذف چمن لچکی های سرچهارراه ها و تقاطع ها و جایگزینی گل های دائمی مقاوم به خشکی 
* اجرای طرح های جدید با استفاده از طراحی زری اسکیپ (طراحی در مناطق خشک) در عرصه هایی که نیاز به توسعه و احداث فضای سبز می باشد که شامل اصولی همچون کاربرد محدود چمن و در صورت لزوم کاربرد چمن های گرمسیری مقاوم به خشکی، کاربرد گونه های دائمی مقاوم به خشکی، اجرای سیستم های آبیاری قطره ای و بالا بردن راندمان آبیاری، استفاده از مالچ و ... می باشد.