به طور کلی در کلانشهر اصفهان مجموعاً 308683 متر طول مادی در مناطق 15 گانه و نیز محدوده ناژوان وجود دارد که در جدول زیر سهم هر منطقه و طول مادی های موجود در هر منطقه به تفکیک ارائه شده است.

مناطق طول کل مادی ها نام مادیها
منطقه 1 18274 تیران- فدن- دستگرده-الیادران- جوی شاه -نیاصرم - فرشادی - حاجی
منطقه 2 23440 پرتمان- شمس اباد-ولدان- فردوان- دستگرده- قمیش
منطقه 3 11252 نیاصرم- فرشادی- باقرخان- راران- مدرس
منطقه 4 22763 آسیاب- باقرخان- نیاصرم- فرشادی-مهراباد-فروتن
منطقه 5 13502 شایج عبدالله خان-نایج
منطقه 6 2203 ردان فیزادان -خونین
منطقه 7 16076 فدن فارابی- فرسخ- خونین- برازنده- ارزنان- شاهپسند
منطقه 8 23980 پرتمان-آسیاب دوبرجه و ساحل-آزادن تامه-تیران آهنگران-جلالیه-فدن-یونارت-فردوان-شاهپسند-شمس اباد
منطقه 9 76249 فدن فرشادی-حاجی-قمیش-کارلادان-سهم-تیران-سودان-رهنان-الیادران
منطقه 10 14146 مرغاب-هفتون- چشمه کشاورز- چشمه تالار- راران-چشمه صفائیه-جوهران
منطقه 11 11095 پرتمان- ظهرابادی-کی رهنان شرقی- روداب-وعنا-سودان
منطقه 12 2682 هادی گل- مهدی آباد
منطقه 13 5654 میاندواب- جلالان- لت رقیه- جوی سیاه
منطقه 14 15154 ارزنان-دارک- شاهپسند-برازنده
منطقه 15 4223 باقرخان- راران- جوی چهل پارس- کی اندوان
ناژوان 47990 نایج- شایج- جلالان- قمیش- کارلادان- تیران- آسیاب(حاجی)- فرشادی- سهم-جوی شاه- فدن