نیازهای فناورانه در حوزه فضای سبز شهر اصفهان به شرح زیر اعلام می گردد: 
بدیهی است پس از اعلام طرح ها و در صورت تایید و اخذ مجوزها و اعتبارات لازم قابل اجرا خواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32674000-031 داخلی 163 (واحد تحقیقات سازمان پارکها) تماس حاصل فرمائید.
1-    دستگاه تغذیه خاک(Soil nutrient injection)
2-    تولید انبوه گیاهان زینتی- دارویی متحمل به کم آبی با روش کشت بافت و ریزازدیادی
3-    سمپاش معابر کم عرض
4-    دستگاه کنده کن جهت فضای سبز
5-    دستگاه خاص نظافت سبز عرصه های داخل پارک رفیوژها و حتی جنگلی به تفکیک
6-    ساخت مارکرهای خطی يا نقطه ای قابل نصب بر روی لوله های مدفون آب جهت رديابی مختصات لوله
7-    ساخت والوهای حجمی (هيدروليکی اتوماتيک) جهت رها سازی حجم معين آب در آبياری غرقابی
8-    دستگاه پرتابل آنالیز پساب (اندازه گیری بار میکروبی و عناصر سنگین)
9-    سیستم بذرکاری اتوماتیک در فضای سبز (چمن و سایر پوشش های گیاهی)
10-    دستگاه های نوین پلاک کوبی درختان
11-    دستگاه های اسکن درختان کهنسال برای تشخیص میزان پوکی درخت
12-    دستگاه تخمین سن درختان
13-    بهینه سازی سیستم پاشش دستگاه های توربولاینر با رویکرد کاهش سم مصرفی
14-    دستگاه های Labl زنی نهال ها
15-    دستگاه  جوان سازی پرچین ها
16-    دستگاه جابجایی درختان
17-    روش های جدید جهت کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در فضای سبز به منظور کاهش اثرات مخرب زیست محیطی