حفظ و پاسداشت هویت سبز باغ شهر اصفهان در مقابله با بحران خشکسالی در تابستان 1397