انتخاب سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان به عنوان نهاد پاسخگو