در این ایستگاه، شناسایی مقاومترین گونه های مناسب فضای سبز اصفهان و تولید اولیه آنها صورت می گیرد و پس از تایید شدن گونه های مزبور، کاشت، تولید و نگهداری آنها به بخش خصوصی و تولیدکنندگان آموزش داده می شود. 

1)    مطالعات کتابخانه ای: 
بررسی انواع گونه های بومی منطقه که بتوان از آنها در فضای سبز شهری استفاده نمود در وهله اول نیازمند مطالعاتی جامع در زمینه فلور و پوشش گیاهی منطقه است. در این راستا، از کتب مرجع، اطلاعات و تجارب اساتید متخصص و منابع موثق بهره گرفته می شود تا انواع گیاهان شناسایی شده و بهترین آنها مورد بذرگیری قرار بگیرند.

2)    مطالعات میدانی:
پس از شناسایی گونه های خاص بومی، میزان گستردگی و پراکنش آنها در منطقه و نیز مورفولوژی و فنولوژی آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد. میزان گلدهی، دوره گلدهی و رویشی، میزان بذردهی،و... بررسی شده تا در صورت امکان اقدام به جمع آوری آنها شود.

3)    تامین بانک ژن گیاهان بومی از طبیعت:
گونه های گیاهی انتخاب شده، در زمان مناسب مورد بذرگیری قرار گرفته و بذور، و سایر اندامهای تکثیری آنها تا انتقال به مرکز در بسته بندی های مناسبی نگهداری می گردند.

4)    انتقال به ایستگاه تحقیقاتی محمودآباد

5)    استقرار:
بسته به نوع گونه گیاهی، بذور انتقال یافته به مرکز در بسترهای مناسب کاشته شده و تا مرحله استقرار کامل بوته ها در همین مکان نگهداری می شوند.
انواع گیاهان موجود بطور کلی عبارتند از:
-    گیاهان مرتعی و دارویی-زینتی شامل: گونه های بومی و غیر بومی
-    گیاهان چوبی مقاوم، که عمدتا بصورت بومی شده در ایران و منطقه مرکزی وجود دارند.
-    انواع گلهای پیازی بومی و غیر بومی
-    انواع گیاهان پوششی
-    کلکسیون ها شامل: کلکسیون ارقام رز
                        کلکسیون انواع داوودی
                        کلکسیون چمن ها (انواع چمنهای گرمسیری و سردسیری)                      

6)    روش و مراحل تولید:
پس از استقرار کامل گونه های گیاهی، بر روی میزان رشد، فنولوژی گلدهی و زمان بذردهی آنها مطالعه صورت می گیرد و مراحل مختلف تولید و کشت این گونه ها مورد ارزیابی دقیق علمی و عملی قرار می گیرد.

7)    تحقیق و بررسی اثر تنشهای محیطی، زراعی و... و میزان سازگاری گونه ها با اقلیم منطقه:
با اعمال تنشهای محیطی نظیر خشکی و شوری بر روی گیاهان استقرار یافته، میزان تحمل پذیری و مقاومت آنها مورد سنجش قرار گرفته و پس از حصول اطمینان از نتایج حاصله، تولید آنها بصورت عمده صورت می پذیرد.

8)    تولید انبوه و آموزش روش تولید  به بخش خصوصی و پیمانکاران:
شناساندن گونه های گیاهی جدید سازگار و مقاوم با شرایط آب و هوای منطقه از مولفه های اصلی فعالیتهای این ایستگاه تحقیقاتی می باشد. در این راستا، نتایج تحقیق بر روی میزان سازگاری، مراحل تولید و کشت گونه های جدید به بخش خصوصی و تولیدکنندگان ارائه شده تا با همکاری این بخش، نیازهای تولیدی مناطق نیز برآورده گردد.

9)    برگزاری کارگاههای آموزشی و سمینارها:
در راستای تحقق بخشیدن به اهداف علمی سازمان و اشاعه و شناساندن گونه های مقاوم و سازگار با آب و هوای منطقه، کلاسها و سمینارهای علمی-پژوهشی در سه حیطه مختلف برگزار می گردد:
-    سازمان و مناطق مختلف فضای سبز (کارشناسان و پیمانکاران)
-    آموزش سراسری 
-    آموزش مردمی