آمار هواشناسی اصفهان در 20 سال اخیر
ایستگاه تحقیقاتی شماره 1 محمودآباد
ایستگاه هواشناسی اصفهان
نزدیک به آب و هوای محمودآباد
ارتفاع از سطح دریا (m) 1550
عرض جغرافیایی '37.◦32
طول جغرافیایی '40.◦51
میانگین رطوبت نسبی (%) 9/36
میانگین حداکثررطوبت نسبی (%) 2/54
میانگین حداقل رطوبت نسبی (%) %7/19
میانگین بارندگی (mm) mm3/137
میانگین حداکثر دما (0c) 9/23
میانگین حداقل دما (0c) 4/9
حداکثر مطلق دما (0c) 43
حداقل مطلق دما (0c) 4/19-
میانگین سرعت باد (m/s) m/s    3/2
میانگین ساعات آفتابی (h) 2/3274