فعالیت های پژوهشی ایستگاه های تحقیقاتی سازمان پارکها و فضای سبز شهراصفهان

طرح استفاده از گونه های گیاهی مقاوم:
الف) انواع گلها و گیاهان علفی زینتی بومی که می توانند جایگزین گلهای فصل با نیاز آبی زیاد شوند و نیاز آبی آنها 1/2 تا 1/4 گلهای فصل می باشد، بعضی از این گونه ها حتی در ماه های تیر و مرداد هر ده روز یک بار آبیاری می شوند.
مانند: 1- ایساتیس (Isatis cappadocica) 2- سلوی دائمی «مریم گلی» (Salvia officinalis) 3- کونسلیدا (زبان در قفای وحشی) (Consolida orientalis) 4- کلماتیس اصفهانی (Clematis ispahanica) 5- تاناستوم (Tanacetum parthenium) 6- بومادران گل صورتی (Achillea millefolium) 7- بومادران زرد (Achillea filipendulina) 8- شقایق کوهی (Papaver alpinum) 9- زنبق ایرانی (Iris persica) 10- اچینوپس یا شکرتیغال (Echinops australis) 11- شقایق خانقین (Glaucium oxylobum) 12- گل ماهور (Verbascum thapsus) 13- ختمی دائمی (Althaea rosea) 14- پرووسیکا (برازمبل) (Perovskia atriplicifolia) 15- ویتکس «پنج انگشت» (Vitex agnus-castus) 16- عروسک پشت پرده  (Phisalis alkekengii)
ب- پژوهش بر روی بیش از 65 گونه از گلهای exotic و بررسی سازگاری و عکس العمل آنها نسبت به تنش های خشکی، شوری وسایه  وامکان بذر گیری و تکثیر آنها انجام شده که16 گونه از آنها مقاومتشان به خشکی به اثبات رسیده و سپس به تولید انبوه رسیده تا طبق یک دستورالعمل اداری جایگزین گلهای فصلی بشوندو هم اکنون در طرح های پایلوت و سطح شهر کشت شده اند. گونه های مذکور به شرح زیر هستند.
    نیفوفیا (گرزی) (Kniphofia uvaria) 2- زنبق آلمانی (Iris germanica) 3- بومادران رنگی (Achillea millefolium) 4- مارگریت (Leucanthemum maximum) 5- ارزن زینتی (میلت) (Pennisetum glaucum) 6- آکیناسه (سرخار گل) (Echinacea purpurea) 7-ختمی پرپر (Althaea rosea "Plena") 8-رعنا زیبا دائمی (Gaillardia grandiflora) 9-گازانیا (Gazania splendens) 10-آهار (Zinnia elegans) 11-کوکب (Dahlia pinnata) 12- سانتولینا (Santolina chamaecyparissus) 13- لاواندولا (اسطوخدوس) (Lavandula intermedia) 14- آرتیشو (کنگر فرنگی) (Cynara scolymus) 15- میخک باغی (Dianthus deltoids) 16- تاج خروس (Celosia argentea)
ج) چمن های مقاوم به خشکی و کم آبی که به تولید انبوه رسیده اند:
ج-1) چمن های گرمسیری شامل 16رقم که نیاز آبی آنها 1/5 تا 1/7 چمن های رایج و مرسوم به اسپرت و یا چهارتخم و .... می باشند.
ج-2) چمن های سردسیری شامل دو گونه چمن فستوکا آراندیناسه (Festuca arundinacea)و فستوکا روبرا (F.rubra) می باشد که نیاز آبی آنها 1/3 تا 1/4 چمن های رایج تحت عنوان چمن های اسپرت، چهارتخم و .... می باشند.
د- پژوهش و تحقیقات بر روی شناسائی درختان ودرختچه های زینتی و غیر زینتی مقاوم به خشکی و سازگار با اقلیم اصفهان که برای نتیجه گیری نهائی احتیاج به تحقیقات و زمان بیشتری است ولی در بررسی های اولیه بعضی از گونه هائی که مقاومتشان به خشکی و کم آبی به اثبات رسیده و به جای درختان با نیاز آبی بالاتوصیه می شوند عبارتند از :
1- سرو کوهی ( ارس) (Juniperus communis) 2- محلب (Prunus mahaleb) 3- لیلکی (Gleditsia caspica) 4- بلوط زاگرس (Querqus brantii) 5- بنه (Pistacia atlantica) 6- گلابی کوهی (Pyrus amygdaliformis) 7- بادام کوهی (Amygdalus lycioides) 8-ارجن (Amygdalus scoparia) 9-نسترن کوهی (Rosa canina) 10-داغداغان (Celtis australis) 11-کیکم (Acer monspessulanum)

ه-جمع آوری و استقرار گونه های گیاهی زینتی بومی و همچنین گونه های مخصوص باغ های صخره ای
و- تشکیل کلکسیونهای انواع چمن های سردسیری و گرمسیری (500 رقم)، داوودی (550 رقم)،رز (280 رقم)،گیاهان دارویی (80 گونه) و گیاهان پوششی (30 گونه).
ز- انجام پروژه های تحقیقاتی متعدد در زمینه بررسی اثر عوامل محیطی و زراعی بر روی گیاهان زینتی با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی انجام شده

عناوین طرحهای تحقیقاتی در این مراکز به شرح زیر می باشد:
1) بررسي توليد بذر و پايداري صفات مطلوب در برخي از گل¬هاي زينتي و نحوه کنترل علف¬هاي هرز آنها
2) ارزيابي برخي علف¬کش ها  در کنترل علف¬هاي هرز  گياهان زينتي جعفري, اطلسي ژاپني, ابري, شب بو و بنفشه
3) بررسی نیاز آبی گونه های مختلف چمن و گونه های مناسب موجود در فضای سبز شهر اصفهان
4) بررسی و تعیین گونه و رقم چمن مقاوم به شوری، خشکی وسایه و گرما در اصفهان
5) مطالعه و شناسایی گونه های گیاهی دیم، مرتعی، پیازی قابل کشت در فضای سبز
6) اثر تنشهای محیطی بر تعدادی از گیاهان فضای سبز (گل فصل و دائم) به منظور اپتیمم کردن شرایط 
7) اثر هورمون و سن بر استقرار درختان و نحوه انتقال درخت در غالب فضای سبز اصفهان
8) انتخاب گونه های مقاوم و سازگار با آب و هوای شهر اصفهان (پایلوت شده در ایستگاه محمودآباد و  باغ گلها)
9) تولید، تکثیر و بررسی ارقام و گونه های مناسب فضای سبز اصفهان در ایستگاه جروکان