روزهای دوشنبه و سه شنبه (8 صبح تا 12 ظهر) با هماهنگی قبلی از طریق تماس با :
سازمان پارکها و فضای سبز (32674000 - 031) داخلی 147
مرکز تحقیقات شماره یک سازمان (محمودآباد) (33800716 - 031)

•    کلیه دانشجویان دانشگاهها در رشته های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، فضای سبز و علوم مرتبط
•    محققین و پژوهشگران 
•    دانش آموزان مقطع دبیرستان به بالا، کاردانی های دانشگاه علمی و کاربردی و... با هماهنگی قبلی