خدمات قابل ارائه به شرح زیر می باشد:
1-    تشخیص دقیق آفات و بیماریهای گیاهی با استفاده از روشهای آزمایشگاهی پیشرفته.
2-    تعیین بهترین زمان سمپاشی جهت مبارزه موثر با علف های هرز ،آفات و بیمیاریها .
3-    مشاوره و توصیه در زمینه کنترل بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای گیاهی .
4-    ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل آفات و بیماریها در بهترین زمان و با کمترین هزینه. 
5-    برگزاری دوره های آموزش شهروندی با موضوع فضای سبز و ارائه بروشور و سی دیهای آموزشی به شهروندان.
6-    تشخیص و تعیین کمبود های عناصر غذایی و مشاوره در زمینه تغذیه گیاهی.