حضور در اولین دوره ارزیابی داخلی تعالی شهرداری فرآیند ارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی در سال 98 و کسب تقدیرنامه یک ستاره