آلودگي و اثرات زيست محيطي آلاينده ها 
سري نشريه هاي آموزشي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان(3)

تهيه و تدوين:
مهندس فهيمه تبريزي

مقـدمه

فضای سبز شهری در زمره زیرساخت های اجتماعی به شمار می رود و یکی از امتیازات آن کاهش آلودگی هوا و از بین بردن اثرات نامطلوب آلودگی¬ها می باشد. توسعه روز افزون شهرها در کلیه کشورهای جهان و از جمله ایران، از پیامدهای غیرقابل اجتناب عصر دانش و فناوری محسوب می گردد. امروزه گسترش شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ در جهان سوم، موجب تشدید عوارض منفی توسعه شهری است که تشدید آلودگی های محیط از مهم ترین آنها به شمار می رود. توسعه بی رویه و ناپایدار شهری، باعث افزایش حاشیه نشینی، تخریب نواحی سبز شهری و بالا رفتن تقاضا برای زمین شهری می گردد، که خود زمینه ساز از بین رفتن فضاهای سبز درون شهری و تغییر کاربری این گونه اراضی است. اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری تا آنجاست که به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع مطرح شده است. مهم ترین کارکردهای فضای سبز درون و برون شهرها را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
جذب دی اکسید کربن و سایر گازهای سمی و تولید اکسیژن، تعدیل و بهبود شرایط آب و هوایی شهرها، کاهش آلودگی صدا، بهبود روحیه افراد، جلوگیری از فرسایش آبی و بادی خاک، تصفیه فاضلاب، کاهش خطرات ناشی از جاری شدن سیل، زیباسازی منظر و جلوگیری از رشد و توسعه بی رویه شهری و حاشیه نشینی. امروزه با آگاهی بیشتر از اهمیت کارکردهای مثبت فضای سبز و اثرات توسعه ناهمگون و بی رویه شهرها، برنامه های مدیریتی مناسبی در بسیاری از کشورها به منظور مقابله با این تهدید، طراحی و اجرا می گردد.