آشنائي با برخي درختان و درختچه ها 
سري نشريه هاي آموزشي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان(4)

تهيه و تدوين:
مهندس مريم حجتي

مقدمه

اصفهان، شهر گنبدهاي فيروزه اي، نگين سبز ايران زيبا و سرسبز با داشتن بالاترين ميزان سرانه فضاي سبز عرصه اي براي نمايش متنوع ترين و زيباترين گياهان زينتي مي باشد. اين دستاورد نتيجه تلاش بي شائبه دست اندركاران امر فضاي سبز در شهرداري اصفهان است. با توجه به اهميتي كه درختان و درختچه ها در تلطيف هواي شهر دارند و در راستاي گسترش فضاي سبز در منازل، سازمان پاركها و فضاي سبز همه ساله در هفته درختكاري (15 لغايت 22 اسفند ماه ) اقدام به توزيع نهال رايگان بين شهروندان مي نمايد. هدف از تهيه اين كتابچه آشنايي شهروندان با خصوصيات ظاهري برخي از درختان و درختچه ها، روش كاشت و شرايط محيطي مناسب براي آنها مي باشد تا بر آن اساس گياه مناسب را انتخاب كنند و آموزش لازم در رابطه با مكان مناسب كاشت و شرايط نگهداري بعد از كاشت را فرا گيرند.