گزيده اي از قوانين و مقررات مرتبط با فضاي سبز 
سري نشريه هاي آموزشي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان(6)

تهيه و تدوين:
مهندس علي ميرهلي

مقدمه

تمامی مسئولین و کارشناسان شاغل در مجموعه فضای سبز شهرداری، هر یک به نوعی به قوانین و مقررات مرتبط با فضای سبز به منظور هرچه بهتر انجام دادن وظائف و مسئولیت های خود نیاز دارند. مجموعه حاضر که شامل لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها و ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک آن، ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهری، قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها و آیین نامه اجرایی آن و نیز گزیده ای از ضوابط شهرسازی و ساختمانی طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مرتبط با فضای سبز می باشد بدین منظور تهیه و تقدیم علاقه مندان و همکاران محترم گردیده است  امید اینکه در آگاهی از قوانین و مقررات  مربوطه و حل مشکلات آنها مفید واقع شود.