كاربرد و نحوه استفاده از مالچ در فضاي سبز 
سري نشريه هاي آموزشي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان(7)

تهيه و تدوين:
مهندس مريم تابان

مقدمه

مالچ به هر گونه ماده طبیعی یا مصنوعی گفته می شود که سطح خاک را در باغ و فضای باز و سبز پوشش می دهدو باعث حفظ رطوبت و کاهش تبخیر از سطح خاک می گردد. مالچ های آلی شامل پوست درخت، تراشه های چوب، برگ ها، برگ سوزنی برگان، برش های چمن، کاه و محصولات آلی متعدد دیگر هستند. مالچ های غیر آلی شامل سنگ خرد شده آتشفشانی، سنگریزه و غیره می باشند. انتخاب یک مالچ خاص به قابلیت دسترسی، هزینه گیاهی که باید مالچ دهی شود و فصل سال بستگی دارد. مالچ ها باید به طور صحیح استفاده شوند و در صورتی که با ضخامت زیاد و یا از مواد نامناسبی استفاده گردد، می تواند صدمه معنی داری به درختان و سایر گیاهان وارد کند.