آشنائي با بيماري هاي گياهي موجود در فضاي سبز شهر اصفهان
سري نشريه هاي آموزشي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان(8)

تهيه و تدوين:
مهندس مژگان هرتمني 

مقدمه

گیاه سالم یا طبیعی، گیاهی است که بتواند عملیات فیزیولوژیک مختلف را به بهترین وجهی که توانایی ژنتیکی آن اجازه می دهد به انجام برساند. از مهمترین این عملیات می توان تقسیم سلولی، تشکیل بافتها و تمایز اندام های مختلف، جذب آب و مواد غذایی از خاک و انتقال این مواد در گیاه، فتوسنتز و انتقال مواد ساخته شده به محل مصرف یا ذخیره، متابولیسم مواد ساخته شده، تولید مثل و ذخیره مواد غذایی را نام برد. هر گاه بر اثر عوامل زنده بیماریزا یا شرایط محیط زیست، چنان اختلالاتی در عملیات فیزیولوژیک فوق بروز کند که گیاه را بیش از حد مشخص از رشد متعارف باز دارد، گیاه بیمار می شود. عوامل عمده تولید بیماری در گیاهان موجودات زنده بیماریزا (بیمارگرها یا پاتوژنها) و یا عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط زیست گیاه هستند. عکس العمل بر روی گیاه به صورت فعل و انفعال بیوشیمیایی غیرقابل رویت است که به تدریج باعث تغییرات سلولی و بافتی مشهود می شود و نهایتاً آثار بیماری پدیدار می شود. امراض ریشه (مانند پوسیدگی ریشه) در جذب آب و مواد معدنی، امراض آوندهای چوبی (بوته میری های آوندی و برخی شانکرها) در انتقال آب و مواد معدنی، امراض برگی (لکه برگی، سوختگی، موزاییک) در فتوسنتز، امراض پوست (شانکرهای پوستی، آلودگی های فیتوپلاسمایی و ویروسی  آوندهای آبکشی) در انتقال فرآورده های فتوسنتزی به طرف ریشه، امراض گل (سوختگی های قارچی، باکتریایی، ویروسی و فیتوپلاسمایی) در تولیدمثل و امراض میوه (پوسیدگی های میوه) در تولید مثل و ذخیره مواد غذایی اختلال ایجاد می کنند.