حشرات چوبخوار فضاي سبز شهر اصفهان 
سري نشريه هاي آموزشي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان(9)

تهيه و تدوين:
مهندس افسانه مظاهري 

مقدمه

منظور از حشره چوبخوار آفتي است که در يک مرحله و يا مراحلي از زندگي خود از پوست، چوب، شاخه، تنه و يا ريشه گياه به ويژه گياهان چوبي تغذيه کند. در بين حشرات چوبخوار آنهايي که تغذيه زيرپوستي دارند، خطرناکترين گونه ها را تشکيل مي دهند. علت اصلي آن وجود آوندهاي آبکش در منطقه زيرپوستي است كه در اثر فعاليت حشره چوبخوار از هم گسيخته مي شود، در نتيجه شيره پرورده اي كه بايستي به ريشه برسد از حركت باز مانده، ريشه ضعيف شده و قادر به جذب آب و مواد غذايي لازم از زمين نخواهد بود كه متعاقب آن درخت سريعاً دچار ضعف عمومي شده و بالاخره مي خشكد. در اين ميان چوبخوارهايي  كه حرکت دوراني به دور شاخه و يا تنه دارند، خطرناک تر از آنهايي هستند که حرکتشان در جهت طول عضو مورد حمله مي باشد، به اين علت که در حرکت دوراني مقدار بيشتري از آوندهاي آبکش پاره شده و در نتيجه خسارت بيشتري وارد مي گردد. در حالي¬كه چوبخوارهايي كه در جهت طول شاخه ها و تنه حركت مي كنند، مقدار بسيار كمتري از آوندها را دريده و سپس در مسير همان آوندهاي پاره شده حركت مي نمايند.