ماشين آلات مناسب فضاي سبز (سمپاش ها)
سري نشريه هاي آموزشي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان(11)

تهيه و تدوين:
مهندس آرميتا زندي 

مقدمه

یکی از مباحث اساسی در فضای سبز انجام عملیات سمپاشی به شیوه مکانیزه و کاربرد سمپاشهای مناسب جهت مبارزه با انواع آفات، بیماری ها و علف های هرز می باشد، در این راستا ساختمان و روش کاربرد سمپاش ها اهمیت ویژه ای دارد. هدف از ارائه مطالب در مجموعه آموزشی، ترویجی فوق دستیابی بهره برداران گرامی به اطلاعات کافی جهت انتخاب سمپاشی و نیز شناخت کامل با انواع سمپاش های متداول و مناسب در فضای سبز اعم از ( معرفی دستگاه، اجزاء به شیوه صحیح کار، سرویس و نگهداری، تنظظیمات، تعمیرات،...) می باشد. انشاءا.. این مجموعه بتواند راندمان کاری دستگاه های سمپاشی را افزایش و گاهی مؤثر در جهت ارتقاء سطح مهارت، دانش فنی کاربران و در نهایت جلوگیری از اتلاف بیش از حد و کاهش آلودگی محیط زیست بردارد.