آفات مكنده فضاي سبز شهر اصفهان
سري نشريه هاي آموزشي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان(12)

تهيه و تدوين:
مهندس افسانه مظاهري 

مقدمه

از ميان آفات گياهان زينتي، حشرات مکنده به دليل تنوع گونه، کثرت جمعيت و خصوصيات بيولوژيک از اهميت بيشتري برخوردار هستند. آفات مکنده موجود در فضاي سبز عمدتاً به راسته خرطوم  مفصلي ها تعلق دارند. اين راسته يک گروه بزرگ و متنوع حشرات است و شامل سن ها، زنجره ها، زنجرک ها، پسيل ها، سفيد بالک ها، شته ها و شپشک هاي نباتي مي باشد که از نظر شکل بدن، بال ها، پاها و شاخک ها، نوع تغذيه و نحوه زندگي بسيار متنوع هستند. مهم ترين وجه مشترک تمامي افراد اين راسته قطعات دهاني زننده- مکنده آنهاست و بدين  وسيله از بافت هاي گياهي تغذيه کرده و در کشاورزي و فضاي سبز حائز اهميت هستند. تعدادی از آفات مکنده نیز به راسته بال ریشک داران و راسته کنه ها تعلق دارند.