محدوديت هاي خاك فضاي سبز شهر اصفهان و مديريت آنها 
سري نشريه هاي آموزشي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان(13)

تهيه و تدوين:
مهندس مريم تابان  

مقدمه

استفاده صحیح از منابع آب و خاک جهت بهره وری درست، نیاز به شناسایی دقیق منابع خاک و آب دارد، به صورتی  که قدرت و توانایی آنها از نظر قابلیت ها و محدودیت ها مشخص گردد و از استفاده بی رویه و غیراصولی که منجر به تخریب و انهدام منابع می شود جلوگیری به عمل آید. شناخت محدودیت های مرفولوژیکی، فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک اولین قدم جهت اجرای طرح های توسعه بوده و بدون شناخت عوامل و محدودیت ها امکان استفاده مطلوب از منابع خاک و آب وجود ندارد. لذا جهت ایجاد فضای سبز مطلوب و پایدار در وهله اول باید مطالعات دقیق خاکشناسی انجام شود تا با توجه به پتانسیل ها و محدودیت های موجود گونه هایی که با شرایط حاکم تطابق دارند مورد استفاده قرار گیرد. در بخش هایی نیز که تاکنون فضای سبز استقرار پیدا نموده لازم است محدودیت های خاک در ارتباط با پرورش گیاهان فضای سبز شناسایی شده و در جهت کاهش و یا رفع کامل آنها اقدام گردد.