ماشين آلات مناسب فضاي سبز (چمن زن)
سري نشريه هاي آموزشي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان(14)

تهيه و تدوين:
مهندس آرميتا زندي   

مقدمه 

چمن به عنوان یک بخش ثابت و اصلی در انواع فضای سبز در زیبایی گستره متنوعی از اقلیم ها نقش دارد. در واقع چمن به عنوان عنصری لازم و جزء لاینفک تزئینات گیاهی به شمار می رود. جنبه های اهمیت چمن در بهبود شرایط زیست محیطی بسیار گسترده می باشد. کاهش (فرسایش، آلودگی، حرارت ناشی از تابش خورشید، جلوگیری از تبخیر سطحی)، تثبیت خاک و کاهش میزان گرد و غبار و مهم تر از همه لطافت هوا تنها برخی از تأثیرات آن در فضای سبز شهری می باشد. جهت دستیابی به فرش سالم و زیبا از چمن باید علاوه بر انتخاب گونه مناسب با برنامه ریزی دقیق و منظم جهت حفظ و نگهداری آن کوشا بود تا همواره جلوه سبز آن پایدار بماند. تغذیه مناسب، آبیاری و عملیات چمن زنی مناسب در این راستا نقش اساسی ایفا می کند. لذا شناخت دستگاه های چمن زن امری ضروری تلقی می شود. این کتاب دومین مجموعه از کتب آموزشی، ترویجی ماشین آلات فضای سبز با عنوان «چمن زن » می باشد که به تفصیل به معرفی انواع دستگاه های چمن زن مناسب و کاربردی فضای سبز ( اجزاء، نحوه کار با دستگاه، اصول ایمنی، سرویس و نگهداری، معایب و نحوه رفع عیب و ...) می پردازد. امید است با بهره گیری از مجموعه فوق عملیات چمن زنی به نحـو مطلوب و شـایسته تری انجـام پذیـرد و در نهـایت چشم انداز زیبایی از چمن سرسبز و با طراوات در سطح شهر داشته باشیم.