دیوار سبز 
سري نشريه هاي آموزشي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان(15)

تهيه و تدوين:
مهندس داریوش فتحی

مقدمه
به دنبال توسعه شهرنشینی، توسعه صنعتی و گسترش بی سابقه شهرها و مناطق ساخته شده که تخريب آثار تاریخی، زیست محیطی و بصری عمده ای را به دنبال داشت، هدف نجات شهرها از چنین وضعی مد نظر طراحان شهری قرار گرفت. در این راستا توجه به بهبود کیفیت محیط شهرها از اهداف اصلی طراحی فضاهای شهری می باشد. حضور فضای سبز و درختان در زندگی انسانها و حس زیبایی و رایحه طبیعت، موجب ارضای نیازهای اساسی و اجتماعی و شخصی انسان می شود. یکی از موارد ایجاد فضای سبز، فضاهای سبز عمودی است که در قالب سطوح سبز بر روی ديواره هاي شهری نمایان می شود و می تواند جزء فضاهای سبز عمومی یا خصوصی باشد. در نقاطي که امکان توسعه سطوح سبز افقی در فضاهای شهری محدود و یا ناممکن می باشد، فضاهای سبز عمودی می توانند همان بازدهی اکولوژیکی را جهت تلطیف شرایط نامناسب محیطی بوجود آورند. این نوع منظر عمومی در جداره بزرگراهها، ساختمانهای مرتفع، پارکهای کوهستانی و ترانشه های شهری کاربرد دارد. ديواره‌هاي انهار به علت وجود شیب در جداره ها، مکانهایی مناسب برای این نوع فضای سبز می باشند و با استفاده از این نوع فضای سبز می توان به ديواره ‌انهار جلوه ای دیگر بخشید. بام سبز و دیوار سبز و نظایر آن، فن آوریهای متعددی هستند که در زمینه های انرژی و محیط زیست از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و امروزه به وفور راجع به آنها در منابع مختلف مطالب متنوعی یافت می شود. این فناوریها به لحاظ زیست محیطی، صرفه جویی در مصرف انرژی، اقتصاد، مباحث اجتماعی، روان شناسی، فرصتهای تفریحی، كاهش انتشار گازهای گلخانه ای، پیشگیری از ایجاد جزایر گرمایی، بهبود کیفیت هوا و آب، فراهم نمودن زیست گاه برخی از موجودات، تولید غذا، ایجاد فرصتهای شغلی، جنبه های زیبایی شناسانه و هنری دارای کاربردهای وسیع و مزایای قابل توجهی هستند.