تأثیر آلاینده های هوا بر گیاهان
سري نشريه هاي آموزشي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان(16)
تهیه و تنظیم : مهندس اعظم شریفی
مقدمه
زندگی انسان و انواع حیوانات روی زمین به طور مستقیم و غیرمستقیم به گیاهان وابسته است. اکسیژنی که در اتمسفر زمین وجود دارد نیز حاصل فعالیت گیاهان است. گیاهان از نظر اکولوژیکی، تولیدکنندگان روی زمین هستند؛ درختان خود از تصفیه کنندگان هوا محسوب شده و از عوامل مهم کاهش ذرات گرد و غبار به شمار می آیند، تا حدی که می توان آنها را ریه های تنفسی شهر نامید. امروزه، آلودگی محیط زیست از مسائل مهمی است که جوامع با آن روبرو هستند و آلاینده ها عامل مهم این آلودگی به شمار می روند. آب، خاک و هوا هم به عنوان اجزای مهم محیط در معرض مستقیم آلودگیهای ناشی از فعالیتهای صنعتی می باشند. بخش مهمی از این آلاینده ها در شهرهای بزرگ و در کنار خیابانها، اتوبانها و مسیرهای پر تردد شهری وجود دارند. یکی از راههای کاهش این آلودگی، استفاده از گیاهان به عنوان پالاینده محیط در طراحی فضای سبز شهری است. درختان و درختچه ها به عنوان یکی از عناصر مهم در فضای سبز شهری علاوه بر پدیده تصفیه هوا و گاها آب و خاک، باعث جلوگیری از پراکندگی صداهای ناهنجار، تلطیف هوا و زیبایی هر چه بیشتر مناطق شهری و صنعتی می شود که این خود می تواند باعث شادابی روحیه افراد در محیط های مختلف گردد. آلودگی هوا بر روی گیاهان، اثرات بسیار مخربی دارد و هرچند فضای سبز و پوشش گیاهی از عوامل اصلی مقابله با آلودگی هوا محسوب می شود، ولی چنانچه مقدار این آلودگی در هوا افزایش یابد، گیاهان به عنوان موجودات زنده از آسیب مصون نمی مانند.