هرس درختچه های زینتی
سري نشريه هاي آموزشي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان(17)

تهيه و تدوين:
مهندس مریم حجتی

مقدمه 
در درختچه های زینتی، هرس در تمام دوره رشد انجام می گیرد و زمان آن برحسب نوع درختچه و اهداف هرس متفاوت می باشند یکی از اهداف هرس درختچه ها، حفظ سلامتی آنها می باشد. بر اثر متراکم شدن درختچه در قسمت های وسط و پائین، گیاه با کمبود نور مواجه می شود و در نتیجه شاخه ها ضعیف می گردند و حذف آنها از بروز آفات بیماریها جلوگیری می نماید. حفظ فرم و تعادل در درختچه ها نیز از اهداف دیگر هرس می باشد به ویژه برای ایجاد تعادل در بین درختچه هایی که به صورت گروهی کاشته شده اند. درختچه هایی هم که تکی و به صورت تأکیدی در طراحی فضای سبز به کار رفته اند باید با انجام هرس، فرم مناسب در آنها ایجاد کرد تا از تمام جهات دارای منظر مناسب باشند. همچنین هرس سبب افزایش کیفیت گلها و زمان گلدهی می گردد.