تقویم باغبانی فضای سبز
سري نشريه هاي آموزشي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان(18)

تهيه و تدوين:
سید محمد رقیب        کارشناس ارشد باغبانی
 مریم حجتی                کارشناس ارشد باغبانی

مقدمه
برنامه ریزی زمانی و موضوعی در تمام امور نقش بسیار ارزنده ای در کارایی و پایداری سیستم ایفا می نماید. موضوعاتی که آن ها را با نام تقویم می شناسیم به ویژه در علوم طبیعی مانند باغبانی و فضای سبز که با عوامل پرشماری مواجه اند اهمیت بیشتری دارند. تهیه و تنظیم تقویم باغبانی فضای سبز ضمن کاهش بحران ها و افزایش بهره وری های اقتصادی و فنی، الگوی کار مناسبی در اختیار دست اندرکاران و کارشناسان فضای سبز قرار می دهد.  از این رو واحد باغبانی سازمان پارکها و فضای سبز، تقویم باغبانی فضای سبز را جهت هدایت اولیه برای کارشناسان فضای سبز و تمامی دوستداران دانش باغبانی تهیه و تدوین کرده و چهارچوب فعالیت های باغبانی فضای سبز را به عنوان یک راهنمای کلی در آن گردآوری نموده است. دستور کارهای موجود در این تقویم در واقع وظایف اساسی و اصلی سالیانه باغبانی در امور مرتبط با فضای سبز در مناسب ترین زمان می باشد. لازم به ذکر است که تقویم مذکور با توجه به آمارهای هواشناسی 30 ساله و شرایط اقلیمی کنونی اصفهان تدوین گردیده و تشخیص زمان مناسب و دقیق برای انجام هر دستور کار اصفهان و شهرهای دیگر  براساس شرایط اقلیمی همان سال و نیز اقلیم آن منطقه و نظر کارشناسی تعیین می شود به طوری که ممکن است در شرایط آب و هوایی سرد، برخی دستور کارها به تعویق افتاده یا در یک ناحیه گرمسیری، زودتر آغاز شوند. بدین معنی که شرایط محیطی هر منطقه مانند دما و رطوبت تعیین کننده نهایی نوع و زمان عملیات نگهداری می باشد.