جابجایی درختان و درختچه های زینتی
سري نشريه هاي آموزشي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان(19)

تهيه و تدوين:
سید محمد رقیب        کارشناس ارشد باغبانی
 مریم حجتی                کارشناس ارشد باغبانی

مقدمه
درختان و درختچه ها موجوداتی جاندار و اعضاء جدا نشدنی محیط زیست هستند. متأسفانه امروزه در زندگی شهری ناچار به احداث خیابان ها و بزرگراه ها  در برخی مکان های دارای درختان بزرگ هستیم. اگر چه در توسعه و احداث فضای سبز در مناطق مختلف شهری تا حد امکان سعی بر حفظ ونگهداری درختان موجود در مکان اولیه خود می باشد اما بعضاً  ناگزیر از حذف درختان موجود برای اجرای پروژه های عمرانی می باشیم. با وجود آنکه تا چند سال پیش قطع درختان موجود بر سر راه پروژه های عمرانی تنها راه حل اجرایی ممکن بود اما خوشبختانه در سال های اخیر با افزایش آگاهی و گسترش امکانات، نسبت به جابجایی درختان به مکان مناسب و حفظ بقای آنها اقدام می گردد. در واقع درختان و درختچه ها عناصر پایدار فضای سبز می باشند و چنانچه جابجایی آنها بر پایه اصول علمی و با تضمین سلامت آنها انجام پذیرد موجب حفظ بخش وسیعی از سرمایه های ارزشمند طبیعی خواهد شد.