درختان و درختچه هاي زينتي 
و مقاومت آنها به تنش هاي محيطي در فضاي سبز

تهيه و تدوين:
مهندس مريم تابان   
مسؤول واحد خاكشناسي
مقدمه
ایجاد و احداث فضای سبز در بسیاری از کشورهای دنیا و به خصوص کشورهای توسعه یافته براساس پتانسیل های محل و از جمله آب، هوا و خاک صورت می پذیرد. در ایران نیز این مهم تا حدودی به صورت تجربی انجام می پذیرد. این مجموعه نخستین مجموعه در زمینه عوامل محیطی و از جمله خاک مورد نیاز درختان و درختچه های فضای سبز می باشد. در ابتدای مجموعه تعاریفی از اصطلاحات جدول مربوط به هر درخت یا درختچه آمده است تا خواننده با مطالعه آن دریابد که مقصود از محدوده مورد نظر چه بوده است. این تعاریف شامل اسیدیته، بافت و رطوبت خاک، مقاومت به شوری و خاک آهکی، طول عمر، نیاز نوری، حداقل درجه حرارت مورد تحمل، نیاز آبی و حداقل عمق ریشه می باشد. بعد از آن درختان زینتی مورد استفاده در فضای سبز، خانواده، نام فارسی و علمی، اطلاعاتی راجع به ویژگیهای درخت مانند خزان کننده یا همیشه سبز بودن، ارتفاع، قطر، شکل تاج، سرعت رشد، مقاومت به باد، مورد کاربرد، میزان نگهداری و سایر موارد آورده شده است. سپس در ردیف های جدولی که برای همه گونه ها تکرار گردیده است اسیدیته، بافت و رطوبت خاک، زهکشی، مقاومت به شوری، خشکی، آلودگی هوا، خاک آهکی و سایه، طول عمر، نیاز آبی، نوری و حاصلخیزی، حداقل عمق ریشه، حداقل درجه حرارت قابل تحمل، پراکنش جغرافیایی در ایران و جهان ذکر گردیده است ضمن اینکه تصاویری از شاخص های مورد نظر درختان فضای سبز نیز آورده شده است. جداول مربوط به گونه اصلي است و مشخصات ارقام در متن آورده شده است. پس از درختان، همین ویژگی ها برای درختچه های زینتی نیز عنوان گردیده است. سپس درختان و درختچه های مقاوم به شوری، خشکی، آلودگی هوا، آهک خاک، سایه، خاک فقیر، سرما، گرما، خاک متراکم و زهکشی ضعیف، بافت سنگین، بافت متوسط و سبک، شرایط غرقابی، شرایط غرقابی، شرایط صخره ای و خاک کم عمق، شیب، گچ خاک، باد، آتش و گونه های مناسب پرچین در قالب جداولی فهرست گردیده است. در پایان مجموعه برای آسانی کاربرد مجموعه برای خوانندگان اسامی درختان و درختچه ها با توجه به نام فارسی، اسم علمی و به ترتیب حروف الفبا ذکر گردیده است. امید آنکه هر گونه درخت و یا درختچه ای در مکان خاص خود و با توجه به پتانسیل های آب، هوا و خاک انتخاب و کشت گردد و هر روز شاهد ارتقاء کیفی فضای سبز باشیم.