شهرداري ها در آئينه قوانين و مقررات فضاي سبز

تأليف:
امير امامي فر- فرامرز عطريان 
به سفارش سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان

مقدمه
از لوازم و خصوصیات اصلی حاکمیت قانون در هر جامعه ای وجود قوانینی شفاف و عادلانه است تا با آگاهی شهروندان و مسؤولین از وظایف و اختیارات خود و اجرای صحیح آن، عدالت در جامعه ایجاد و حقوق ذیحقان استیفا شود. نیل به این مطلوب همکاری تمامی دست اندرکاران و حقوقدانان را می طلبد تا با یاری قانونگذار، مقدمات این مهم را فراهم آورند. موضوع محیط زیست از مسائل مهم و اساسی جامعه انسانی و به عنوان میراث مشترک بشریت از جایگاه ویژه ای برخوردار است که اگر قوانین و مقررات جامع و کاملی همراه با مجریان دلسوز و کارآمد وجود نداشته باشد دستخوش سودجویی ها یا غفلت های برخی از افراد قرار گرفته و به تدریج منجر به محرومیت جامعه انسانی از فواید انکار ناپذیر محیط زیست پاک و سالم خواهد شد. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاهم، حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی و فعالیت های منجر به تخریب آنرا ممنوع اعلام کرده است. قوانین عادی نیز که رسالت تبیین و تفصیل قانون اساسی را بر عهده دارند، در موارد متعددی به تشریح این موضوع پرداخته اند که با توجه به تنوع آنها در صورت عدم تنظیم و تنقیح، به سردرگمی و جهل به قانون مجریان خواهد انجامید. در این بین شهرداری ها به اقتضای نقش مهمی که در شهرها ایفا می کنند و وظایف خطیری که بر عهده دارند در بحث محیط زیست نیز بسیاری از مواد قانونی این موضوع را به خود اختصاص داده و در مصوبات گوناگونی همچون قانون شهرداری، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قانون مدیریت پسماندها، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ... مورد خطاب قانونگذار قرار گرفته اند؛ لذا به نظر می رسید وجود مجموعه ای از قوانین و مقررات که مبین حدود و ثغور این وظایف و اختیارات باشد لازم و ضروری است. بر همین اساس برآن شدیم تا گامی دیگر در ارائه خدمتی کوچک و ناچیز برداشته و مجموعه ای با عنوان «شهرداریها در آیینه ی قوانین و مقررات فضای سبز» را تقدیم علاقمندان کنیم.